ТП Крис конто ревизија

Почетоци

ТП Крис Конто Ревизија е основано во Октомври 2022 година со седиште во Куманово. Приоритетна дејност на ТП е вршење на сметководствени, книговодствени, ревизорски работи и даночно советување. Главна приходна шифра:69.20

Овновач

Основач и сопственик на ТП Крис Конто Ревизија е Кристина Младеновска. Таа дипломирала во 1998 на Економски факултет- Скопје, при Унивезитетот Св. Кирил и Методиј Скопје, со што стекнува титула Економист од областа на Финансии и банкарство. Кристина како амбициозна, трудолубива личност својата кариера ја започнува уште при крајот на нејзинитее студии. Таа остава трајни успеси извшувајќи ги своите работни активности во сметководството како овластен сметководител и во ревизијата.

Цел

ТП Крис Конто Ревизија има за цел квалитетно и посветено извршување на барањата и потребите на своите клиенти во однапред дефинирани крајни рокови.